SHIP'S LOG:

SMILEYS BASEMENT

earliest post first | most recent post first

TERMINAL 5/31/2022 7:30am


SCANNING.
SCANNING..
SCANNING...
SCANNING COMPLETE


TERMINAL 5/25/2022 11:21am


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :X@.S@ ::.S8:X% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @t%8@X@@88888@@@@X8@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:@@S8@XSX8SX8X8SX8SX@%X8 @:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .888%XXSSX88X88@@X88X88SX888@8@8: . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;X8S%SSS8@@XX8X8X88XX8888@@8XX@888X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%%@XX8X88X8X8@88X8X@XSS8%SX88888888t88: . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ 8SS@@@@XX@@@X88888XXXX@;t;SX8X@888X888 .; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S%@SX8X8X8@8X8@88XS8@@8@@X:X8@8888888@888888t . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@;@S@@X@X@@@X@@88X8X8888SX:X@S888888@88888@@8S@ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t8%:88X: . . . . . . . 8XSSS8X8X8X8X888888@88888XS8S@@8@88@88888888888;8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %SS:8XXXXX888 . . . . .;:XS@@X@@@@@X@X8@888888X888Xt 8.XX8@@8XS8888888888: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XS@@X%SX8SXX88 8:. . . . . . .S8SX8X8X8@8X8S@88X88888@X :X%..8SSS%X8@8@88888888%S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88tSSX88S@88%S8X8X8: . . . :8XX@@@X@@@X8S88@8XX888XtX .8XSX8SX8@888888888 .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88XS88XX88SX8@XSS8S; . . . . ;;@@8X8X8@8X888@88888@8 S . . .;@@@X8S@X888@88@88S8 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @@S@X@88S@88X8X8S@88. . . . t8@@X@@@X@@@88888@8888X: .88888X8S8X888888888; . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . :S8;% S . . . 8@t@X@X8@@X8X8888888.. . . . : 8@8X8@8X8@8@X8%8888S; . . . . 8@SXX@X@X@8888888888 . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :8:8S8XXXX8.:. . . . . . 88%S@88X8X888@@8888@. . .@SS@@@X@@@@8S8@8888S@@. . .88@X8X8@XX8X8888888 : . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8@@@XSS8SX8%@t%X . . . . . 8@XX8XX@X8888@@88888. . . . . :@S8X8X8@8@8888@8888:S . . 88X@@@@8X88@@888@88:t. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .t8%;8::;X . %@SSSX@X88SSSX@8 :% . . @@%@X8@88X888X8@X888 . . . .@@@X@@@X@@88X@8S@8StS . . . .8@X@8X@X@X88888@888 t . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .S%X:8XXX@@@@X:; S8@X8X88XX8X8SX8@8:8. . . . . . @8%X@X8X8S8888@88888. . . :;@X8X8X8X88S@X@@@XXX% . . ;8X@X8X8X8@8888@8@@.t . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . :%8;t@;X8@@X%S8SSX8%%X@X@S8@@X8X8X@@8X88X@SS . . . .8@XS8X88XX@8@88888X8.. . . . . ;;8@@@X@@@@88@888XSX%. . . XXX88X@@@8@8@88XSSX ; . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ..;XX @ %8SXX@@XSX8X8X@X8@@X8SSSX88SX8X88X8@@88888888. . . . . @@S@@@XX8XX8X88888@8. . tSSSX8X8@888888888@;8; . . . t@X8SX8X8XX@8X888XX8 : . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .t8: X8X@@8S%SX8SX8X@@@X8@@X8X@X8X8X8X88@@X88@88888X888S: . . . @@XS8X88X88@@88@@%X8.. . . . . %%S@@X@@@X888888@@; 8. . .%8XX88X@@8@8X8X88X888. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . tX:8.X8888SSSX8SS8@@X88S8X8X@X8X8@88888@@8888X@@XX8@X88X@88@X . . . . 8@S@X@X88@888888XSSX. . . tSSS@8X8@X88@@8888; 8. . . . .:@@X@X@8@@@88888@8@88t . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . :t. . ;8X@@SSXSS8X88X88X8X8S88X@@888X@8@SS8X8@S88S8XX8X@@888X88@88@ . . . @@t@X88XX8@8X888XS@@. . . . ;;XX@@@X8X@88S8@88t%8. . t8X8X88X8X@888S88@@Xt8: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ;8:8S88% ;@SX8SX8@@X8X88XX@X8X88X8@888@88X@888888888S@X@@8@@@@8@88SX88. . . . 88t@@XX8@8@@XtSX8@.X . . . .: 8X8X88X88X88@S@SX@8: . . . X8%@@@XX@X8XXXX8@S@@@:t . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .8X t8@@XS%XS88: .t8X@X88X8X8X8S@8888X8%SS@8888@88888888t:S@888S@@X8@888X8888@X. . . . . 8@XS8X@X@@XSSt%@888% . . %8@X8X88S8X888888@;8. . @StSX8X8@88X8X88888888X. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 88S%X8SSS@%X@S%@t@@88XX@X8X8S@SXSSS@%tX8XX88X8X888888SS8888@8X@88X@X@88888888 . . . .@@%@X8@8X8XXS:@888S%. . . . X8@8X8S8@S@88888@8X: . . . %88SS@@X@@@X88888888888.S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . @XSX88S8X@SX8SSX8%@8X8X8X8@@XS88888XStX8@X8888X888888888Xt X8@X8X8X8@S88888888. . . . . @@X@@@@@@X8X:.8@8888. . . . ;S@X@88SX888888@888@ 8S@XX8X8X8X88X8S88888888:. . . . . . . . . . . . .
. . . :%88t . . . . 8@@XX@@8X88X8@@888%@@@X@@@8@8@8888XS%8XX888888888t; X:S8% X8@@88X@@8@@XXXXXX8 . . . 8@%X8X8X88Xt :X@X@S8 . . . ..S@X@X@8@8888S8888@ ; . .%% 8%SX@X@@@X8X8@X888888@8 t . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SX 8 %8S@XS88. . . . . 8@@8@8@@@8S@XS@8888@X8X8@8X@8X@88@@%8XX888@;S t @@t .. .S8X@X8X88X88XX@88@8. . . . . . @@%@X@X8X@8XSS8@8X@8. . . . ;:@@88XS8@88@88X8888 @SX88@%@S@8X8@8X88@8@88@88X8t8. . . . . . . . . . . . . .
. . . :.8X88S%SX@%X88X . . . 8@X@X8X8S@88@S888XS@@@@@@888@88888@8Xt.8:8t .. X8X@@@@X@88@S@88X88. . . 8@XS8X8X@X88S8888X88 . . . 88SSX8X@8@@@XSS8@88888XSX8@S@@@@X@@@X88SX8888X8SX . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;;@SX8SX88SX8SXX 8:. . 8XX8@@X@X8X888@88S8@@8X8X8@X888XX88@X8%: ..;X@ @ %@ 8: . S8@8X8X8@8@88tS@@@8: . . . . . @@%@@@X8X8@SX8888888. . . . :;@@@@8S8X%X@X8888@SXSXX@XX8@8X8@8X8888X888@88;... . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@X@X88SX88X8S@88%;. . . 8@@8X8@@S8@tt@88888@X@X8@8888@88XS@ 8%t8;X8@@@88XX8@888: .@88X@@@X88X888%%888; . . . .@@XX8X@@@X8@%X8@8@@8. . . ..;: . .@8S@XXS88@88888X@8@8@88X@X@X@@8@X@8X@XX@888t;. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@X88XX88X@8X8XX%8 . . 8XX@X@@8S8X8%@@@8S8@X8@@X8@88@88888X8%X@@@SX8X8SX8X@@SX8XS @888X8X8X8S8@X%SX88 . . . @8%@X8X8@8S888@8888@. . .%@t @.8. .X:@X8X888@8@8@8@88S888X88888XS@8S@888@88XtX . . . . . . . . . . . . . .
. . ;;8@XX88X@88@8S888@ . .. 8@8X88X@@888@X@@8888X8X8@8@8888@888%SSSSX8@@@X88X88SSSXXX 88X@@8X@888888@SSX . . . . .@SS@@@@X8X@8@8888@8S :t8%:8:X8@8@X@88t; ;:@XS8@XX88@X8X88@S@88S8S@X8@8@88888888S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@SX@X8XX88X888@8S . . 888X8X8X88X88@8@888%@@X@@@8SSSSXXX888X8X88XX8X8X88XX8888@88@88X88X8S@SX@SX@S@@. . . . @@%@X8@8X888888888XS%88@@@@@SSX8SSX8XXS88. .:88X%XX8888X8@8%888@8@@@S@8888888S8 @. . . . . . . . . . . . .
. . ;:@X8@@X8X8888X8@8@ ; . . . 8@8X@@@X@8888X@@888X8X8X8@@8@X88X88@@@@X@88X8X888888S@8@88@X@@XX@X888S@X888XS . . . . 88%X@X@@@X8@X8X8t:t@t%SX8SSSS88X8@@X8S%X@ ; X8888888X88@@88;88@@@@88@X8888%t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;;8@X8X@X8XS@88S888S; 88@X8X8X@@X888@8888@@X@@@X8@8X@8S8888SX8@8888X8@8S8888888888XX8@8@@X8XX88888@8: . . 8@XS8X8X8X@@8@@::t88SX88S8X88SX@X8X@X8X8888S.. 8@S8@88888@888@X8888@X888S :S . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@@@X8@@S8888X888Xt: . .:Xt@@@@@X@X88888S88888X8X8X@888StX@88X888S88S888888X88X888@8@@S@@@X8X@X@88@X@X@X . . . . .. . @@S@@@X@@@X8888888X8@8XX@@@X8@888888@SX@@88; ;@XS88888X88888@88S.StX; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@S88X8XX@@88@@888tS8%:8:X88@X8X8X8@X8@888888X@X@@@@8X@S88t%X888XS88S88888888888X88@SXX8@X8X@@8X88@888888S.. . .;X@.@ t8::t @@XS8X8@8X888888888@SX888888X@8@88X888@@888: . ..SSt8@S XX@8:%8%: . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;;8@XX@@8@88@88888888@@@@@SS@88X@X@@8X88X88@888XS@X88X88@8@%8%@8@8@@88@88888888888X888%S;88X8@@@@X8888X8888: .t8.X88X@@8X%XXX;8@S@X@@@X8@8S88@@88@8888SXX8888888@8888@888t . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@S@8@@X8@8888888@8SSXX8SS@@X8X8X88X88S888888888@@X88S8X8XXX@XSX8St88@8X88S88X@8S 8%t8X%8@@@8X8X8@88X8888% %8@@XSSSX8SX8SSS8@SSX8X8X8X88888@8@888@8@@@SX888X8@88@88X888; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;:@@@X8X@S8888%S8888@X88S@8X88X@@@XX8@88@8888888X@88XX@888888X%S888@@@XX@:S88.@@%: . .. @8@X@X@X8@SXSS@8XSX@@X%S8SSX88X88S8X8S%S@@@8X@@@8X8XXX8888888888XX8@X888@X88S88@.X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;;@X88X8@@@888S8S@88S8SX88X8X8X8@88XS88S8X@888%88@X@8X8@888888@@888@X 8 8%.. . . .S8@8X8@@@8@; S@888@XSSX@X8@@XX8X88X@X8XS8X8XX8@@8888888888@88@88888@888888%%X:8%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;:8@XX@@8SSS@@S%S888XS@8X8888888888X8X88@88X888@XX88X@X888@888888S:8X; .. . @8@X@@8X@8%tX8888@@@S8X88X8X8@888888XSS;X888@X@X88888@8@X888S@@88XSX%:8X.88t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@S@8X@X88SX888%888@@@S88S@8X8888S888@8S888888888XX8X@X88X@@8@t@; . . .%8S:88S; . X888@@X8X8888@8@88X88X8X888888@@X88X88888888@X88S8888@@8X888S.S8:S8S; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .;:@@@X8@@SS:8X88SSXX@8SX8@888@8888888@8@8SX8X@8@XS88X8@888@888@XSt. . .SSS;@@XX@@@.@ @88@8X@@8X88888888X88SX@X8888@8S88@8888888XX.8%S@X@88@8%% ;SX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;;@X88X8X8%S@8@@XX%XXS8@@88@888@8X8XX88@@88%@888@@X88X8888@88@88:S%8;t8;X8@8XSS8SS8X88;S%8X8S8@@X8@888X@8@X%XS888888888888@888888@X8.8;888S 8 @8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;:8@XX@X@@tS8@X@8@@XS@8St8888@8S@88@8X88888@8888@X8X88SX88@888XXX888@88@SX8X8X@X88X8X@8@888X@X8X888@888@8XXS@SX8888888XS@8@8888888:8 .:S%: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@S@8X8X8X@XS8XX@S;%8888S@SS8@X@XX%%S888@S@8888@@88SX8@@XX88SX88X8XS8SX8@X@X8@@XX@X8X8X@@8XX@X@X@X@88888@X@8X@8888888@8@X@@8@:8:8t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;:@@@X@@@XX@888X8888@88@Xt X:t@%%SSSX8X88X@8@@88@@XX88@8%tt@88@88SSX@X88XX8@@X8X8@88S8X888@8%@X8@888%88XX8@@8888@X8888@t 8:S8X;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;;@X8X8@8S8@@@88888t8 X8%. .%@SX8X88S8@8X@X@88XS8X@X8S8t8@8@88@S8@X88XX88X8@888X88t%X8888X;.8SX@@8@XSX88SX@88%t:SS X8%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:8@@@X@X8S8@88@SX@ . . ..X@@@X8X8@88@@8888t@@S8@@X@8@88@X8@@X8@@X@88S88X88888@@88SS8@888 8t@@8@X8X8888X:8;@% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@S@8X88X@8@88@8@@ : . 8@8X88SS8S88X@88888@X8X8X@88X88888;SX@SS88X8888X88888888888888 .X.X8SX @S:8Xt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;;@@@X8X8S8@888S@88 .. . . 888X8X8X888@8888888@@@X@@8@888888X@SXS@8@888X88@@8@88888@888888. %8S; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;:@X8X88XXX@88@8888t: . . 8@8X@@@X8X8888888@S@X8@@@@8888888@XXXX8@8888@8X8888888888@@:S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;;8@X8X8X88888S%888%:. 888X8X8X@8@888888X88X@X8X8X88X88888X8XX88888@888@888@; S %8S... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@S@88X@X@8S. X888%; . . . 8@@@@X8X@8S@%@@88@.@@@@@@8@888X8@X8888@@8888X:8@.8X;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;:@@@XX8X@@XSS888X@ : . 88@8X88X8X8X:@8888S@8:8@8@X@8SX8@XSX88SXSt8:8t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ;;@X8X@@@S8X88888@8%: . . .88@X8X88S8888X@88X%8 8@8%888888@X; X;t8@; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;:8@X8X8X@88888@888 . .888%@XX@@8@8S8888X8 S::;XS X@t. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ;:@@@X@@8X888@888@@ : . . . .888@8S8SX@88888X8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ;;@S8X88X88@88@8888 . 88X%888888Xt ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;:8@X8X88XXX8@@888S . . . .%%88tt8X; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . X%X88XX@@888@88X8X:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ..X.@@S@8X@88X8@888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .:@SXS@8@8XX88X;X: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. S@888X@:Xt8; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .8:%8X: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:;t;: . . . . ..;tt;. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .S8888@; X8@8888@; . . %888888@ . :S@88@; . 888888X %@88888888888888888 :%@88888888888;X; . .%@88888888888888888 . . 8888888888888888888 . ..8%@S% 8%. . . . .%.8 S %%S . . . . .:88888t .@888888X . . @8@8888% . . . . . .
. . . . . . ;%t88;;@ SX88888X . ;8.88888XS: . . .SX888 X. . .8:88tS@ t%%88888888888888X%; %X888888888888X 8Xt ; X88888888888888S%; . .8;8888888888888888SX: .8:t:8S;. t8:@.: . . . . :%t:XX:. :@t8Xt .;S8888.t. %.:888SS . .X8S88;:@; . . . . .
. . . . .@..; 8.@ ; . S . :8:. . 8;. . . :S@. @t% . @X:..8 ; .X ..::::;::.:::.@.%:X8...::.:::. ;X: . S ..::::::.::::.@.% . 8%t:::.:... .:::::8;..%Xt; .%@8S. ..: ; . X8X. .X888t .;X.. . . ;@ ... . t .;8...8:X. t%:; ;t .; . . . . . .
. . . . . . .%8 8%S :t . 8X. 8. . t;S. 8S. 8 ; .8 S;: : 8 8 :;;;;;;;;;t8; 8S: S;;tttt:8S @t8 : 8 8.;;ttttttttt8; . ttttttt:X 8.:;;tt@:%t@: .t ;XX@:8 . 8t . . 8 ; 8 tS%XSt @t8 .St . 88. @ % ;.: ;8. :8.S. . . . . .
. . . 8S: .8 :; @ .:S @8 8@S X;. t X . . . .8. .X: . . X ; :t8.88: .8 888888888888%.8. Xt@8@88@8; 8S8 @8: .8 @8@88@88@888% . . ;X88@8; .8 888@888S.: :; 8.8S%t@ t % t . . . t@8 t8S%;X ; 8@8. . ..X: 8@; 8S . .X.. XX. @8t. @X 8. . . . . . .
. . . . . . :@S 8;S..S 88t . t 8@S @8t .:@. . 8X; @.% .% . %:X..XX 8;% . . . . . 8%; .8.% %8. .@.t.X@ 8tt . . . :@8. 8;% %8X .S 88: . X t @%@ .8 .@SS t@888S : .:S.. 8%@t .; . .@ : 8;@:@S :: .:. . . . . . .
. . S8: .@S:t S .@S8 . . 8@X 88 . %:t. . .8t 8X8tt;t;t : %.X t8. .Xt.:::::::;.8 .8% 8%:.:::;X @%. ;% t8. .St.::::::::.8 . . . %8. .SS: .:8S X St. S t SX8. . . .tX :@tXX;tX. . t8%. t;8:% t.% .@. .@;;. 8 8@ . . . . . . .
. . . . . . 8t @% ;8 @S@8 t.::XX ; 8t .:%8 . . @ . .tXXSSSSSSXS .; @ .@% .8@888888888 S. @ : :8 S S@S. ;St..8% ..8@888888888 S. . . . .@% 8%: . ;8 8 % . . 8X. ;;% . X ; ..8;. @ .8 8SX% S. Xt@ . ; 88 @t8; . . . . . . .
. . . @ :. S:S.@X tS:X S%;;t..S%.S : 8. . .;;. . %tS 8St . @; t: .:t:;;:.:. :@8 ; 8 . @;. . . . 8 : .X:% ;@8 8;. . . %; : 8. . . .S@8: . :8@%. :%;: @.8t; X 8S8. . t @ :..%t . . . . .
. . . . . .@: X;. %8..S:8 : 8@ ...% %;8 . . X ; XS%%%%%%%S8 ; 8:.8: .SSXSXSXSXSXS : X ;. X@88; .SX X8%t .8t. SSXXSXSXSXSX : . . 8t @; . ;8 .8 ; . . 8St .;;@ . . S @8%;8; :S: .;8: 8.@;.; 8. SS% ;8. 8 @8 . . . . . . . . . .
. . . % t ;;@ @t .;.X. @8 . @S; % .SS: . S ; @@@@@@@X 8 @SX X ; ;;t8888888888S .% : %tS;@ ;8 : . X ; t:t8888888888S . . . . S ; t;@ . 8: : t . .8. ;.8. . . ..8% .;: t .@: ; X X 8 %%t . :8. . 8t . . . . . .
. . . . . S. ; @.8St ; @;@ Xt8.S @.X. 8t. . .;S8 StS X@: .8 : .% ; @. . . ;S8 SS%tt. . .8S. :% ; @. . . . :% .; X. : 8. %;. . . .:8: .%.8 . t.::;8: .. :@8% . 8X..:%: . tt;;ttt. ;:. ..@S .8;t . . . . . . . . .
. . .t % .:8.8: :;8.@ ..; % 8@%8 .@ : . . .8 : 8: . :@X 8tt S % . :8 . . . .8 ; 8: 8; .% S . S t ..:8 . . . . . . . S t :8 . . : @ : t . XS.. :S.X . t@:. XS. :8; @;.:@.. ;SXSSXSXSS: . % . %8. .X%: . . . . . . . .
. . . . . ;8 .. 8.S t . 8.St .@ @%8 Xt. ..S@ .8t% . 8S. 8.% :@ : 8 . . .S@ 8%; .@ ; %S .X .. 8 . . . . .:@ : 8. . @ 8tS . : S8 .%%. . . 8 %;X %8;. .@.S%t ; SSXSXSXS8. 88. . 8t 8S; . . . . . . . .
. . . .:@X 8;t .% .8t; 8 ;;:.8% t;@ . . . 8X; 8.t X. .S:t :X@ S@8%tttttttttS. 8S: .8.t . : S 8:8.:X@ S@8%ttttttttt%:. . . . . :X@ @t% . @: :@@@t;t:%t X8.... . S : 8S;;t:8. ;%.% X:.:8 8S%S%S%%XX @S. 8 . .% S . . . . . . .
. . %8. .SX:% % .S .SS . %t..X8: S;t . .8% 8t: . . .8S; S.X ;8: . S;:.8S 8t: . 8 ; ..@@ ;8: . S;: . t8 : 8: . :X8S . .:@8 :% . . :8S; . . t. 88S.. tS S . .8 . : .@; @t: . . . . . . . . . . .
. . . . ..@:tt8St .8tt8tt . @t;@;8..8 tt:%8. . . 8 %t;8:S SSttX:X .S;tttt;tttttttttttt@@ %tt8:S . tttt;:SX;ttttttttttttttttt@ . . . ..Xttt8tt . ..::% . .S ;8X . t 8: . .@t:.;:t8ttt8 8 . . tSttt .t X Xtt%t@ . . . . . . . .
. . :;888X8t t888X8S . 888X8X :.888S%: . 8X888S.. . . .888@X8.:;8888888888888888St.8X888S . . 8@888@ @;8888888888888888St. . . ;;888S8% . . .@.X88888X@@:8. . . . . 8%88888@X@XtS.;t8888@S. . XX888X8; .XX888S:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..: . . . .... . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .::S88.t8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:;%SX SX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....:::;t. . . . .t% Xt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;ttSSSX .@:. ..; 8 8 8 8 8 :@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...::::;S ;t%8:S8: . .: . . 8@88@ . . .: 8. . X % . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...:::;88;%t%%S:SX@tS % 8888: X 8 . . 88@S88S. :S . .. .. . ... . . . . 8 t8X S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . :%8:SXt % .8888 . 8SX8 . . .8 8 8 . . 8SSSS@88:..S . . . . . t88X. . . . .. tSS8t . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .....: . .;tt%%%SSSXX% :8;: S . . 8 @.8@8 . :%8@X@88: : 8 . . . 8SSSXX@S8S%S% 8 . . . S@XS8 . . . . 8 8 8@X@X8 ; . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .;%%8;XSXS . :S%% ; 8888S% 8 8 . . 8 88X8 . . . 88SSS%S888.S 8 . . . .. ;tXSSSX@SXt 8 . ... .:8SSS8. . . . 8;;X@@S@8.: . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .: . .S888X 8 8 8 8@%@8 8 8 . . . . . 8 88S8% 8 . . . .. . 8SSXSXXSXXSX 8 .. . . 8XSSXSSSX8 8 . . . .@8XX8 . . . . 8XSSX@%@88t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . S 8 8 . .:%@8 8 8 8 8 8SX8t 8 . . . . . . . 8@S8. . . . . . . SSSSSXX@S8 8 .. . . . .8@XSSXSSSX 8 . . .. 8@XS8t . . . . 8XSSSSX@S@88t . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 8 8 8 . @XXX8 8 88S@8 8 8 . . . . ....:8 ..XS8 .. . . . . . %%@SSXSSSSSX 8 . . . . SXSSSSSXS@:8 8 . . . . 88@SS8 . . . 8 8 :8SSXSXSS@@S@t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . : 8 . ;8SSS8 8 . .. . . 88XS8 8 ... . . ::8@8S%88@@XS@: . .. . . .88SSSSSXSSS8 . . . . ..;SSSXSSSS@. 8 . . . . :XSSS8 . . . 8 :88XSSSSSSX@S . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . S 8 . .8. %@SS8t . . . . . 8SXS8 . . .. 8.@8X@SSXX8SSS8 8 . . . . . .8SSXSXSSSX8. . . . .. 88XSSXSSS@ 8 . . . . . 88SS@:@ . . . 8 88SSSXSXSSXS@8: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 8 8 ... . .. X8SS8 . . . . . .8;%SS8; . .. . . @8SSSSXX@SXSS8 8 . . . . .tSSSSSSSXSS8 . . . .. ..@SSXSSSSX.S . . .. . 88SS8 8 . . ;%XSSSSSXSSS8%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .% . . . . ..@SSS8 . . . . . . X8XS8 . . . . . :%SSSXSSSXSSSS8 . . . . . XSSXSXSSSSS8 8 . . .. ..8 %SSSSXSS8 @ . . . . ..@SSS8 8 . . . . . ;SSSSXSSSSSX%8. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . t 8 . . . . ;XSS@: 8 . 8 8 . ...XSS8. 8 8. . 8 S%SSSSSXSSSXS8:8 . . . . . 8SSSSSSXSS@; 8 . . . . 8XSXSSSXS8 @ . . . . t@SSX8 . . . . . X8XSSSXSXSSSX; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 8 8 . . . . . 88SS8 8 . . .88SX:@ 8 . 8 XSSSSSSSXSSSS8 . . . . . .8XSSXSXSSSS8 8 .. . . . 8%SSSXSSSS8 8 . . .X 8 8@SS8: . . . . . .XSSXSSSSSSXS8;.. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .8 8 . . . . .XSSS@ 8 . 8 . ;8XS8 8 8 . .8 8@8X8.8%;8@SS8 . . . . .. 8:%XSSSSSXSS8 . . . . . :SSSSSXSS8 . . 8 8 8 @SSS8 . . . . . ..:SSSSXSSXSSS8t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ; 8 . . . . ..8X88:X . . t@SS8 8 8 . .. X 8XS@.@ .. . . . XXSXSSXSSSX8 . . . . 88SXSSSSS@ . . 8 8 :SSXS8 . . . . . . 88SSXSSSXSSXS : . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 8 8 . . .. . X 8 .. . . . .;SSX8 8 8 . .. . . 8 8 8 88SS8 8 . . .. . . 8@SSXSSSXS8. . . . . .. :8SSSSXSXS8 . . 8 8 .88S@8 . . .. .. 8XSSSSXSSSSS88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . @ 8 . ... . .. @ 8 8. . . . ;%XS8 8 8 . . . . . . 8;88S8@ 8 . . . . %SSSSSSXSSS8 . . . . . .;XSSXSSSSX8 . . 88 X8SS8 . .. . . ..;SSSXSSSSXSS8 .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . : 8 . . . . . 8 8 . . . . 88XS8 . . . . . . . 8 888SX8 8 . . . . . 8XSXSXSSSSS8 .8. . . . . @SSSSSXSS8 . . 8 :8SSS8. . . . . . 88X8SSSXSSSXS8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . X 8 . . . . .S 8 . . . . . 88XS8 .. . . . . .8. .. .8%S8 . . . . ..8SSSSSSXSS@8 . . . .. .@SSXSSSXS8. . . . %8SS8888 . . . . .. S8@SSXSSSXSS@8; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 8 8 . . . .8 8 . 8. . . . .. ;8SSX8 . . . . . . ....:;t@8SS@ . . . . . 8@S8SXSSSXS8 . .. . . :%SSSXSSS@88 . . .. .8SSS8: . . . . . . : %SXSSSXSSSS8: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . :88 . . . 8 88 8 .. . . . . . %8SS8 . . . . .X .@X%@t@8;%@SSS8 ... . . . :X@SSSSXSSS8.8 . . .... . 88SSSSXSS8:88 . ... . ..;SSS@8 . . 8 8 .8 %8SSSSXSSSXSS8;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . S 8 8. . . . 8 .:.8 .. .. . . .SSSS8 . . . 8@8;@X8@XSXXSSSS@; . .. . . XSSXSXSSSS88 . . . . 8XSSXSSSS88888 . . .8 ;%@SX888. . ...SSXSSSSXSSSX.. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .X888 . . . . SX8S888 . . . . ..X@SX; 8 8 . 8 8888SSSXSSSXSS888 . . . . ..XSSSSSSXSS8 . .. . . .;SSSSSSXSS@888 .. . @88 88XS8 .. . . %8XSSSXSSSSXS8t . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .8@ . . . . 8SXX8 . . . . . %SS8:8 888 . 8XSSXSSSXSSSX8888 .. . . . St@SSXSSSSSS ... . .. . 88SSSSSXS@888 . . 88SS%8 . . . :%XSSXSSSXSSSS8t . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .%X8@ . . . .:%@SSS . . . . .8 8@SS8888 . . t@SSSSSXSSSXSX8 . . . . . .XSSSSSSXSSS . . . . . .X8888 t::.8 . .. 8888X .. . . .. .t8SSSSSXSSSXSS ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 8@@8 8 . . .. .@SS8888 . . . . .@8SS88888 . . . XSSXSXSSSSSSS8 . . . . 88 %%X88888888: ... . . . .. . 88 @8X . . . . . . .X8 .88%SSXSSSSXSSS88. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .@888 . .. ..8S8SS8@ . . . .. .ttSS@8 . . . .88XSSSXX@@8XSX . .. . 888888 8 . . .. 888 t@. .. . 88 . 88 . 888SXSXSSSXSXSSSXS8.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .t@88 8 . . . .8SXS888 . .. . . X8SS888 .. . . ..@88888;;..:8SS .. . . . ;8X .. @ . . . . . 8 S888 88 . .. 8.t@8XSSSXSSSSSXSSS8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 8888 . . .. %8XSX8 . . . .. .. SSS88 . . .. .. 88888. :@8% . . . .. . 8 .Xt .S 8... .. SSS88; 8 .. .....8 8.8888@8SSSXSSSXSSSSSS@8; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .X88 8 .. .. . .;SSS8 .. .. .. .tSSX8 . . . . . . 8 . @88 .. .. . . 88 8... .. .X8 88 8@888 . ... ... .tS8S8S8t . ... . ::%%8XSXSSXSSSSXSSSXSXSS8t . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . :8@8 .. . . 88SSX8 . . . . . %%@S8 8. . . ... . . 8 . :@S8: .X88.. . .... 88X. 8 88 8 ... .:::;. %@SSS@8S888t8%8;S8888X@@@8SSSSSXSSSXSSSSXSSSSXS8t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .888888 . . . .tXSSXt ... . . . .8@SS@8 .. .X 8 .8... . . ..;8888 8 ..8 8 . .. . : X88;8 t. 88X8t8888S%8X8;X88SSXSSXSSX@X@@8Xt8888XX@XSSSSXSSSSXSSSXSSSSXSSSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . X8888 .. . . 88XS8t8 . . .. .. . %SSS% .. 8@88 . .. .. ... .. %8@ 8 ...:;;8t.%888t8S8@8@88888X@8XXS@@XXSXSSSXSSXSSSXSSSSSSXSXSSXSSSXSSSSSXSSXSXSSSXSSSXSSSSXS8@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .8X888 . . . .8@8XSS8 ..... .... 8@SX@t .. 88 . ...::;;t%8;SS888:@8%8888%@t888X88@@SXXXSXSSX@SSSSXSSSSXSSSSSSSSXSSSXSSSXSSXSSSSXSSSXSSSXSXSSSSSSSSXSSSXSSSXSSSX8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .@88@88 .... . @SSS88 . .. . 8S@SS888:S%88X8%8 888S@8%@:88888XSX@8X88S@8SSSSSSXSXXSSSSXSSSSSXSSSSXSSSXSSSSXSXSXSSSSXSSSSSSXSSSXSX8XSSSSXSSSSSXSXSSXSSSXSSSXSSXSS@; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 8@@@ . . . 8 :88SXt .:: ; 88@%8@@8SSX@888@8X@8@@8XX@XSSSXSXSSSXXSSSSSSSSSSSXSSXSSSSSSSXSSSSXSSSSXSXSSSXSSSXSSSSSSSXSSSSSXSXSSSSXSSSXS88XSSSSXSSXSSSSXSSSSSSXSSSSSS88: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .@S .t%%S;;888888SX@X%S88@88888X@X8SXSSSXSXSXSSSSSSSSSSSXSSSSSSSSSSXSSXSSXSSSSSSSSXSSXSSSXSSSSXSXSSSSSXSSSXSSSXSXSSSSXSXSSSSSXSXSSSXS8% S8@8XSSSXSSSXSSSXSXSSSSXS@t @: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .888X8@t88@8@X@@XSSSSX@S@8SXSSSSSSXSSSSXSSSSSSXSSXSSXSSXSSSXSSXSXSSSSXSSSXSSXSXSXSSSSXSSXSSSXSSSSSSXSSSSSXSSSXSSSSXSXSSSSXSSXSSSSSXSSS8; : tt8X8SSSXSSSXSSSSXX8t8;S.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. S8SSXXSXSSXSSSXSXSSSSSSXSSXSSXSSSXSSSSXSXSSSXSSSXSSSSSXSSSSSSSXSXSSSXSSSSSSSSSXSXSSSSSSXSSXSSXSSSSXSXSSSSSSSXSSSSSSXSSSXSSSXSSSSSSS : . :.8S88@XSXSX@88.S;%.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .88@8SSSXSSSXSSSSSXSXSSSSSSXSSSXSSSXSSSSSXSSSSXSSSXSXSSSXSXSXSSSSSXSSSXSXSXSXSSSSSXSSXSSSSSXSSSXSSSSSSXS8tXXSSXSX@@8888;8%8888S .%% . . . . %888888%;: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 8:@SSSSXSSSXSSSSSSXSSXSSSSXSSSXSSSXSXSSSXSSS@XSSSSSXSSSSSSSSXSSSSXSSSSSSSS88@SSSXSSSXSXX@8888t88888@8::8;%8888%; .;::::. . . .:;:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . X8XSSSXSSSXSXSSSSXSSXSSSSXSSSXSSSSSXSSSXSX8S@XSSSSXSSXSXSSSXSSSSXSSXSSX8S%8X8:88@ t88S:. . .... .::. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ..88S8SSSSXSSSSSXSSSSSS SXSSSSSSSXSSSSSXSS88%;8SSXSXX@8888t88888@8 ;S8S@ .. .;;.;..:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .:S8%@XSSSXSSXSSXSXS@t %88XX@@88X8:8888@ X .8%888St. . ;:. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .t8SSSXSSSXSXX@8888@.. 8;88@.. ..:. ..:.:. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..;;@S :%X888%;. ;. ...:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ..... .:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TERMINAL 5/25/2022 9:58am


loki: hey our computers acting all weird
lc:how?
loki:its not opening doors
lc:i will check it out
loki:thank you

TERMINAL is online